Les tres raons que obligen als autònoms a retardar la seva jubilació

En la pràctica els primers són gairebé el doble que els segons. Aquest fet es deu a tres motius: arribar a l’edat de jubilació sense els anys mínims cotitzats, impossibilitat de sol·licitar la jubilació anticipada per falta de recursos econòmics suficients per mantenir un mínim de qualitat de vida i rebre una quantia molt escassa malgrat els anys en actiu.

La bretxa existent entre la pensió mitjana de qui hagi estat treballador per compte propi respecte als empleats per compte d’altri és la principal raó del retard. I és que, segons UATAE, ja és baixa, però “tornarà a incrementar-se en 2017, fins a situar-se en un 41,3% menys de pensió mitjana per jubilació dels autònoms en relació als assalariats”. Aquesta bretxa creix any rere any en contra dels autònoms a una mitjana de 0,2 punts percentuals any; en finalitzar 2017 els autònoms jubilats cobraran 502 euros menys de pensió al mes que els assalariats.

Arran d’aquest problema gairebé perpetu malgrat que milloren les dades de creació d’afiliació cada any en tots dos règims; els treballadors per compte propi segueixen optant per mantenir-se en actiu tot el temps que els és possible legalment. Bona prova d’això donen les dades de l’estudi sobre la situació dels pensionistes, que reflecteix en comparar les pujades de 2017 amb el nombre d’afiliats en cada règim de la Seguretat Social a 31 de desembre de 2016; que van ser 14.489.000 en el Règim General i 3.191.000 en el REPTA; una proporció del 0,7 per al Règim General enfront del 0,36 del REPTA, la qual cosa indica que l’increment d’autònoms jubilats és la meitat que el dels treballadors assalariats.

Sistema insolidari

Per a María José Landaburu, secretària general de AUATAE aquesta situació “té a veure amb un Règim Especial per als Treballadors Autònoms injust i antiquat, que no es basa en els ingressos reals, que limita la solidaritat i que empobreix als autònoms quan es jubilen, limitant a més el seu accés” a unes pensions dignes. Per això, reclamen una vegada més una reforma integral del sistema, en la subcomissió per a la reforma del REPTA creada al Congrés dels Diputats.

Font: CincoDías

About the Author

ahoteleraView all posts by ahotelera